Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...
 
 
 

     
1. Informacje o projekcie

2. Dlaczego chcemy poznać sytuację kobiet w podregionie nowosądeckim?    

3. Diagnoza potrzeb narzędziem skutecznej pomocy    

4. Kto objęty będzie badaniem?    

5. Przebieg projektu
- w sześciu krokach
   
 
  Krok pierwszy - Analiza źródeł wtórnych (desk research)
 
  Krok drugi - Zogniskowane wywiady grupowe wśród bezrobotnych kobiet
 
  Krok trzeci - Badania ilościowe wśród pracodawców
 
  Krok czwarty - Badania ilościowe wśród bezrobotnych kobiet
 
  Krok piąty - Lokalne warsztaty
 
  Krok szósty - Konferencja
 
 
 
 

         
 
20.10.2010
Zachęcamy do poznania najnowszych ofert pracy dla kobiet, które pojawią się w poszczególnych powiatach podregionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ofertom pracy towarzyszy dokładny zakres wymagań pracodawców odnośnie wykształcenia...
Informacje o projekcie  
 

Celem projektu jest dostarczenie instytucjom rynku pracy, samorządom oraz placówkom edukacyjnym i szkoleniowym, a także organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką rynku pracy szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim - zarówno na poziomie całego podregionu, jak i na poziomie poszczególnych powiatów: nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Celem strategicznym jest podniesienie efektywności działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie konkretnych rekomendacji na podstawie wyników badań oraz rozwiązań wypracowanych podczas warsztatów.

Do góry

Dlaczego chcemy poznać sytuację kobiet w podregionie nowosądeckim?

Sytuacja kobiet na rynku pracy, szczególnie w wybranych powiatach podregionu nowosądeckiego (limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim i miasta Nowy Sącz) jest szczególnie trudna. Wyjątkiem na mapie regionu jest powiat tatrzańskim, gdzie odnotowujemy najniższe bezrobocie wśród kobiet w podregionie. Co więcej, udział kobiet wśród ogółu zatrudnionych w Małopolsce jest mniejszy niż wśród mężczyzn.

Aby wypracować skuteczne instrumenty wsparcia oraz rekomendacje w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet, konieczne jest poznania specyficznych problemów, jakich doświadcza ta grupa na lokalnym rynku pracy. Jest to niezmiernie istotne również dlatego, że to głównie kobiety są beneficjantami działań aktywizujących na rynku pracy.

Do góry

Diagnoza potrzeb narzędziem skutecznej pomocy

Nasz projekt jest kompleksową propozycją poznania problemów kobiet na rynku pracy poziomie lokalnym - w poszczególnych powiatach oraz na poziomie podregionu nowosądeckiego. Taka diagnoza sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy pozwoli na lepsze dostosowanie narzędzi aktywizacyjnych do potrzeb kobiet i w efekcie może przyczynić się do trwałej poprawy ich sytuacji na lokalnym rynku pracy w wybranych powiatach. Długofalowymi efektami projektu będzie więc zwiększenie spójności społecznej oraz stworzenie podstaw dla lokalnego dialogu na rzecz rynku pracy.

Do góry

Kto objęty będzie badaniem?

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wśród bezrobotnych kobiet oraz pracodawców z podregionu nowosądeckiego.

Do góry

Przebieg projektu - w sześciu krokach

Krok pierwszy - Analiza źródeł wtórnych (desk research)

W pierwszym etapie projektu opracujemy sześć analiz sytuacji kobiet na rynku pracy dla poszczególnych powiatów oraz zbiorczy raport prezentujący dane dla całego podregionu. Przygotowując opracowania skorzystamy z danych źródłowych uzyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie, a także Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz lokalnych organów administracji. W tworzonych przez nas analizach dokonamy opisu bezrobocia ze względu na płeć zarówno od strony podażowej, jak i popytowej rynku pracy. W ramach tych pierwszych scharakteryzujemy osoby bezrobotne i wchodzące na rynek pracy, w ramach tych drugich - omówimy strukturę podmiotów gospodarczych i zgłaszanych ofert pracy. Silną stroną naszych opracowań będzie porównanie poszczególnych powiatów ze względu na różne wskaźniki (benchmarking) - pozwoli to na wskazanie modelowych rozwiązań, które mogą być wdrażane w innych powiatach

Do góry

Krok drugi - Zogniskowane wywiady grupowe wśród bezrobotnych kobiet

Kolejnym etapem projektu będzie przeprowadzenie 12 zogniskowanych wywiadów grupowych wśród bezrobotnych kobiet, po 2 w każdym z powiatów podregionu. Technika zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI - Focus Group Interview) polega na prowadzeniu około 1,5 godzinnej dyskusji grupowej 8-10 osób przez specjalnie przeszkolonego moderatora. Technika ta zaliczana jest do metod jakościowych, które ze względu na swoją mniejszą standaryzację i "miękkość" koncentrują się przede wszystkim na zrozumieniu zjawisk, odkryciu ich różnorodności, a nie na ilościowej weryfikacji częstości ich występowania. Celem badań jakościowych jest odpowiedzenie na pytanie "jak?" i "dlaczego?", dotarcie do częściowo nieuświadamianych i niezwerbalizowanych opinii, przekonań i odczuć. W zogniskowanych wywiadach grupowych wykorzystywane jest zjawisko dynamiki grupowej - w toku dyskusji poszczególni respondenci oddziaływają na siebie nawzajem konfrontując swoje opinie.

W planowanych przez nas zogniskowanych wywiadach grupowych grupy respondentek będą jednolite pod względem wykształcenia i zróżnicowane ze względu na wiek i doświadczenie zawodowe. Umożliwi to ciekawą wymianę opinii między kobietami o odmiennym doświadczeniu życiowym.

Na tym etapie poznamy postawy bezrobotnych kobiet wobec aktywności społeczno-zawodowej, główne bariery w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia, a także rolę pracy zawodowej w ich systemie wartości. Zbadamy również ich percepcję rynku pracy, motywację i aktywność w zakresie poszukiwania pracy oraz ich oczekiwania dotyczące potencjalnej pomocy i form wsparcia. Niemniej ważna będzie także kwestia doświadczenia zawodowego kobiet oraz problem dyskryminacji zawodowej - celem prowadzonych badań będzie szczegółowe określenie obszarów nierówności.

W wyniku badań jakościowych uzyskamy dane niezbędne do opracowania kwestionariusza do badań ilościowych, powstanie również zbiorczy raport prezentujący szczegółowo otrzymane informacje.

Do góry

Krok trzeci - Badania ilościowe wśród pracodawców

Etap trzeci to realizacja badań ilościowych wśród pracodawców w poszczególnych powiatach podregionu nowosądeckiego. Będą one prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego (face to face) w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu. Próba w badaniu będzie wynosić 1800 pracodawców, po 300 z każdego powiatu. Dobór respondentów do badania odbędzie się metodą losowania warstwowego z bazy REGON, przy czym podstawą wyodrębnienia warstw będą: wielkość przedsiębiorstwa wg liczby pracowników oraz główna dziedzina jego działalności.

W badaniu tym zanalizowana zostanie sytuacja na lokalnym rynku pracy, struktura zatrudnienia ze względu na płeć, a także plany kadrowe pracodawców w zakresie zatrudniania kobiet. Określimy również wymagania pracodawców dotyczące kompetencji przyszłych pracownic. Ponadto interesować będą nas również kwestie takie jak: gotowość pracodawców do stosowania elastycznych form zatrudnienia, ich postawy wobec zatrudniania kobiet jako pracowników, a także oczekiwane formy wsparcia przy zatrudnianiu kobiet.

W wyniku tego etapu projektu powstanie 6 raportów prezentujących wyniki badania osobno dla każdego z powiatów oraz zbiorczy raport dla całego podregionu, a także 6 baz ofert pracy z charakterystyką określonych stanowisk i wymagań wobec kandydatek do zatrudnienia, która zostanie przekazana poszczególnym Powiatowym Urzędom Pracy.

Do góry

Krok czwarty - Badania ilościowe wśród bezrobotnych kobiet

Krok czwarty obejmuje przeprowadzenie badania ilościowego wśród bezrobotnych kobiet. Tutaj, podobnie jak w poprzednim etapie, posłużymy się metodą wywiadu osobistego w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz wywiadu. Wywiady będą prowadzone wśród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w wybranych Powiatowych Urzędach Pracy w podregionie nowosądeckim. Wielkość próby będzie wynosić 1650 osób, po 300 osób w każdym z powiatów, z wyjątkiem tatrzańskiego, w którym próba będzie stanowiła tylko 150 osób. Próba zostanie dobrana metodą kwotową przy uwzględnieniu następujących zmiennych dotyczących bezrobotnych kobiet: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i czas pozostawania bez pracy.

Dzięki temu etapowi scharakteryzujemy sytuację społeczno-demograficzną bezrobotnych kobiet, rolę pracy w ich systemie wartości, ich dotychczasową ścieżkę zawodową, a także stosowane metody poszukiwania pracy oraz aktywność szkoleniową. Poruszymy również problem czynników utrudniających aktywność zawodową, w tym zjawisko dyskryminacji na lokalnym rynku pracy oraz ocenimy dotychczasową współpracę z PUP.

Efektem tego etapu projektu będzie powstanie 6 raportów dla każdego z powiatów, zbiorczy raport dla podregionu oraz 6 baz danych dotyczących sytuacji kobiet.

Do góry

Krok piąty - Lokalne warsztaty

Etap warsztatowy dotyczyć będzie wykorzystania badań społecznych w planowaniu wsparcia dla bezrobotnych kobiet. Wyniki badań zostaną zaprezentowane przedstawicielom instytucji pomocy społecznej i rynku pracy, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz kluczowym pracodawcom w podregionie. Dyskusja nad wynikami badań pozwoli na usprawnienie działań aktywizujących bezrobotne kobiety. W ramach warsztatów planujemy przeprowadzenie analizy SWOT oraz dokonanie diagnozy problemowej, która będzie mogła wykorzystywana w lokalnych strategiach rynku pracy. W wyniku warsztatów wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje zawierające między innymi listy proponowanych szkoleń.

Do góry

Krok szósty - Konferencja

Ostatnim etapem zamykającym projekt będzie konferencja zorganizowana w Nowym Sączu podsumowująca główne wyniki, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych analiz. Wezmą w niej udział przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, instytucji szkoleniowych i placówek edukacyjnych, samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rynku pracy w podregionie nowosądeckim. Zaproszone zostaną również lokalne oraz regionalne media. Uczestnikom konferencji - około 60 osobom - zostanie rozdana publikacja prezentująca wyniki badań i wskazująca kluczowe wnioski i rekomendacje.

Do góry

 
   
 
   
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja