Jeśli chcesz otrzymywać raporty i publikacje z naszych badań oraz poznać szczegóły prowadzonych przez nas projektów...
 
 
 
 
 
 

         
 
07.09.2010
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt. Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie aktualnych informacji na temat podaży i popytu na lokalnych rynkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.
Rezultaty projektu  
 

Dzięki realizacji poznamy uzyskamy dogłębne informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy w podregionie nowosądeckim - i co szczególnie ważne - w poszczególnych powiatach tego podregionu: nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim i miasta Nowy Sącz. Podobnie wypracowane w toku projektu rekomendacje będą dotyczyć zarówno całego badanego obszaru, jak i uwzględniać lokalną specyfikę każdego z powiatów.

W sumie w wyniku przeprowadzonych badań powstaną 3 raporty główne dla podregionu oraz 18 raportów cząstkowych dla poszczególnych powiatów. Będą one prezentować:

•  kompleksowe omówienie sytuacji kobiet na rynku pracy na podstawie analizy danych zastanych,
•  charakterystykę popytu na pracę
•  podaż pracy kobiet.

Utworzona również zostanie baza ofert pracy dla kobiet, jak również bazy danych zawierające informacje na poziomie każdego z powiatów : 6 baz na temat przedsiębiorstw oraz 6 baz na temat bezrobotnych kobiet.

Ponadto w ramach projektu zostaną wypracowane zalecenia dotyczące tematyki szkoleń dla bezrobotnych kobiet w postaci 6 list tematycznych dla każdego z powiatów. Analogicznie powstanie również 6 opracowań zawierających rekomendacje dotyczące aktywizacji zawodowej.

Wyniki badań zostaną rozpowszechnione wśród pracowników PUP, instytucji szkoleniowych i placówek edukacyjnych oraz samorządów powiatowych i gminnych, a także organizacji pozarządowych podczas warsztatów przeprowadzonych w każdym z powiatów.

Umożliwi to podniesienie poziomu wiedzy pracowników wspomnianych instytucji na temat problemów bezrobotnych kobiet i w efekcie przyczyni się do rozwoju na poziomie lokalnym dialogu poświęconego doskonaleniu instrumentów aktywizacji zawodowej i planowaniu strategicznych narzędzi aktywizujących. Wypracowane zostaną również modelowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet, a także analizy SWOT oraz analizy problemowe dla powiatu.

 
   
 
   
Home | O projekcie | Realizator | Rezultaty | Inne projekty | Pobierz | Aktualności | Zarejestruj się | Kontakt
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja